Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NA AKCI

„7. FESTIVAL ZDRAVÍ A ESOTERIKY“

V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Vážení obchodní přátelé,

masážní salon Lenky Valkové,  ve spolupráci s MCKV v Týně nad Vltavou, pořádá ve dnech 18.-19.3.2023 7.Festival zdraví a esoteriky, na kterém máte možnost prezentovat své výrobky nebo služby. Celá akce proběhne v prostorách MDK Sokolovna, Tyršova 424.

Možnosti účasti na této akci:

 • nabídka a prodej výrobků souvisejících s esoterikou a zdravým životním stylem
 • hodinová nebo dvouhodinová přednáška na domluvené téma
 • prezentace služeb
 • možnost uspořádání praktických seminářů a dílen
 • prodej biopotravin a zdravé výživy

Propagace:

 • prezentace festivalu na našich webových stránkách, včetně  informací o  Vaší činnosti a odkazy na Vaše webové stránky
 • prezentace na facebooku
 • možnost použití reklamního banneru na Vaše stránky
 • plakáty formátu A2, umístění na výlepových plochách v několika jihočeských městech
 • letáky formát A5
 • upoutávky v časopisech

Platební a účastnické podmínky

Po odeslání závazné přihlášky emailem nebo poštou Vám bude v období 1.1.2023 – 28.2.2023 zaslána faktura na celkovou částku za prodejní místo nebo za pronájem sálu. Po zaplacení bude výstavní místo (sál)zajištěno a zároveň se tímto zavazujete k účasti na tomto festivalu.

Storno podmínky

Odstoupení  od smlouvy musí být provedeno vždy písemnou formou a musí být prokazatelně doručeno organizátorovi akce (tj. Lenka Valková).

Při stornování účasti vystavovatelem jsou stornovací poplatky stanovené následovně:

 • při stornování více jak 60 dní před zahájením akce 50% z výstavní plochy
 • při stornování od 30 do 60 dnů před zahájením akce 75% z výstavní plochy
 • při stornování do 30 dnů před zahájením akce 100% z výstavní plochy

Akceptace přihlášek

Pořadatel si vyhrazuje právo manipulace s umístěním výstavních míst podle potřeb technické realizace. V případě vyčerpání kapacity výstavní plochy budou vystavovatelé, kterým nelze vyhovět, neprodleně informováni. Pokud se vystavovatel nedostaví min. 1 hodinu před oficiálním zahájením festivalu (není-li s pořadatelem dohodnuto jinak), pořadatel si vyhrazuje právo disponovat neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení.

Pojištění

Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené během této akce.

Organizační záležitosti

Oficiální zahájení festivalu pro veřejnost je v sobotu 18.3.2023 v 9.00 hod a konec je v neděli 19.3.2023 v 16.00 hod.

Vystavovatel se zavazuje, že bude na místě minimálně 1 hodinu před jeho oficiálním zahájením. Instalace prodejních míst je možná 18.3.2023 od 07.30 do 9.00 hod. Úklid prodejních míst bude provedena vystavovatelem 19.3.2023 do 17.00 hod.

Bezpečnostní nařízení

Vystavovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, technické normy, bezpečnostní a protipožární předpisy. Zahraniční zboží podléhá českým celním předpisům a celní kontrole. Dále je  povinen respektovat pokyny pořadatele a jím pověřených orgánů k zajištění bezpečnosti.

Požární pokyny

Ve všech prostorách MDK Sokolovna je zákaz kouření a vystavovatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro tento MDK.

Reklamace

Reklamace na služby poskytnuté pořadatelem je nutno uplatnit okamžitě.

Vystavovatel je povinen

vystavovat na výstavě pouze exponáty, které vlastní nebo je jejich autorizovaným uživatelem a tyto exponáty nejsou nelegální imitací hmotných a nehmotných povah porušující předpisy vztahující se k duševnímu vlastnictví platnému v České republice. V opačném případě je pořadatel oprávněn vyloučit vystavovatele z jakékoliv další účasti na výstavě nebo jiné akci a vystavovatel nemá žádné právo obdržet zpět kterýkoliv z již zaplacených poplatků. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv poškození, vzniklé porušením předpisů vystavovatelem.

Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem České Republiky. Vystavovatel(přednášející) souhlasí s účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě strany právně závazné.

Další údaje naleznete v závazné přihlášce - na vyžádání na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Týně nad Vltavou dne 10.11.2022

Souhlasím s těmito všeobecnými podmínkami